Mosenka 3
Mosenka 3
PLAZA
24/27 Sadovaya-Samotechnaya St.
Tsvetnoy Bulvar (3 minutes walk)
Area, m2
230-780
160
662
Plans
Floor
160
1
354
3
662
6
652
7
+7 495 787–22–88
Ру En